Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

1. Identifikační údaje správce a odpovědné osoby

Správcem osobních údajů je společnost PHASE SLOVAKIA s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO 292 45 281, zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, Vložka číslo 68081 (dále jen "společnost PHASE"), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Odpovědného zástupce společnosti PHASE můžete kontaktovat na e-mailové adrese ochranaosobnychudajov@sedackyphase.cz a telefonním čísle +421 917 224 431.

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

a.) Objednávka zboží jménem zákazníka v internetovém obchodu, dodání zboží a vyřizování reklamací

Společnost PHASE zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím objednávky v internetovém obchodu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti PHASE). Stejné osobní údaje používá, a navíc číslo účtu zákazníka na vyřízení reklamace při jejím uplatnění.

Právním základem zpracování osobních údajů v případě nákupu a dodání zboží zákazníkovi je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a v případě vyřizování reklamací 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností PHASE je na účel, v případě nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu a dodání zboží zákazníkovi, plnění smlouvy o koupi zboží a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti PHASE.

Příjemce osobních údajů je následující osoba:

Přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další zpracovatel:

• společnost PPL CZ, s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČ: 25194798, společnost zapsaná v obchodním rejstříku soudu v Praze, pod spisovou značkou C 105858 – za doručení zboží

Orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správci nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti PHASE.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.

b.) Nezávazná objednávka zboží

Společnost PHASE zpracovává pro účely nezávazné objednávky zboží následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a údaje o nezávazné objednávce. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.

c.) Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Společnost PHASE zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresa, adresu, historii objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné k poskytnutí zákaznické podpory.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

Společnost PHASE TRADING SK., Se sídlem Selec 276, 913 36 Selec, IČO 50 094 653, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, Vložka číslo 32436 / R

Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.

d.) Řešení stížností zákazníků

Společnost PHASE zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

Společnost PHASE TRADING SK., Se sídlem Selec 276, 913 36 Selec, IČO 50 094 653, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, Vložka číslo 32436 / R

Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

e.) Zasílání novinek a marketingových akcí

Každý zákazník společnosti PHASE se může přihlásit k odběru novinek přímo v "Kontě zákazníka", v uvedené sekci na stránkách www.sedackyphase.cz nebo jako kupující může udělit písemný "Souhlas dotčené osoby" přímo při uzavření objednávky a vyjádřit svůj souhlas ve smyslu Článku 6 odst.1 písm. a) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou 7 let. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Zrušení souhlasu při zasílání newsletter zpráv je možné provést i elektronicky, a to odhlášením se z mailing listu. Automatické odhlášení je zobrazeno ve spodní části newsletter zprávy, která vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné pro cílení reklamy v souladu s jejími podmínkami.

Příjemcem osobních údajů je zprostředkovatel:

• společnost Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave., Atlanta GA 303 08, ID nr. 826477914 v případě zasílání newsletteru.

Osobní údaje jsou zpracovávány během trvání poskytnutého souhlasu.

g.) Soutěže na Facebooku

Společnost PHASE zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.

Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně označení jménem a příjmením je společnost:

• Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com /policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k ukončení soutěže.

i.) Plnění zákonných povinností společnosti PHASE

Společnost PHASE zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až i) pro účely plnění zákonných povinností společnosti PHASE.

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové). Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné k plnění zákonných povinností společností PHASE.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

• účetní, soudy a orgány veřejné správy jako správci.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3. Práva dotčené osoby

Právo na přístup

• Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné podobě, pokud není z Vaší strany požadované jinak. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

Právo na nápravu

• Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na vymazání

• Máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování nebo pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

• Za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenositelnost údajů

• Za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat

• Máte právo namítat proti zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech (například osobní údaje zpracováváme na účel bezpečnosti sítě a infrastruktury). V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Práva související s automatizovaným rozhodováním

• Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplyne právní nebo podobný významný důsledek. Společnost obvykle nepoužívá v kontextu řádu automatizované rozhodování nebo profilování.

Právo odvolat souhlas

• Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracovávají na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy to uděláme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údaje (např. fotografie).

Právo podat stížnost

Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti PHASE:

a.) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením ochrana osobních údajů pod názvem společnosti,

b.) elektronicky zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: ochranaosobnychudajov@sedackyphase.cz

c.) telefonicky na čísle +421 917 224 431

Pokud nejste spokojen s naší odpovědí, nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dohlížející orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, na následujících kontaktech:

  • Písemně na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7
  • tel. kontakte +420 234 665 111
  • oficiální webové stránky: https://www.uoou.cz
  • e-mail: posta@uoou.cz,
  • ID datové schránky qkbaa2n

4. Bezpečnost

Společnost PHASE dbá na bezpečnost Vašich dat. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost PHASE klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných dat.

Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany společnosti PHASE pravidelně testovány a ochranu průběžně vylepšujeme.

Online služby zákazníkom

Miriam Bekčíková
Miriam Bekčíková

Potrebujete poradiť?

Neváhajte a kontaktujte nás, radi sa Vám budeme venovať. Ak máte otázku, potrebujete radu alebo chcete vyjadriť svoj názor, napíšte alebo zavolajte.

Staráme sa o Vašu zákaznícku spokojnosť a okrem širokej ponuky kvalitných kobercov Vám prinášame aj unikátnu zákaznícku službu. Ako jediní na Slovensku a v Čechách poskytujeme všetkým našim súčasným aj budúcim zákazníkom neplatený servis.

Správa súhlasu

Dobrý deň!
My sme cookies
Táto webová stránka používa primárne súbory cookie na jej správnu funkčnosť, ale rovnako aj na zapamätanie vašich preferencií pri opakovanej návšteve. Kliknutím na „Prijať“ súhlasíte s používaním VŠETKÝCH súborov cookie. Váš súhlas môžete kedykoľvek zmeniť pomocou tlačidla „Správa súhlasu“ prípadne upraviť nastavenia cookies podľa vašich preferencií.
Prosím vyberte si.
Prehľad ochrany osobných údajov
Zostaňme v spojení!
Táto webová stránka používa technické cookies na zaistenie funkčnosti webových stránok, analytické cookies na analýzu pohybu užívateľov na webových stránkach a marketingové cookies pre cielenia marketingu a reklamy. Detailné informácie o tom, ako používame cookies si prečítajte na tejto stránke.
Nevyhnutné
Vždy povolené

Nevyhnutné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracovania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo vážne obmedzenie funkcionality webstránky.

Analytické

Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Marketingové

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.